PrivātumsPrivātuma politika

1. Ievads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biomarkets””, (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), ir izstrādājis šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – “Paziņojums par personas datu apstrādi”) ar mērķi sniegt Jums informāciju:

  • kādēļ mēs apstrādājam fizisko personu datus;

  • kā mēs apstrādājam fizisko personu datus;

  • kādas ir tiesības fiziskām personām, kuru datus mēs apstrādājam.

Šī atruna attiecas uz datiem, kurus mums ir iesniegusi pati fiziskā persona.

2. Personas datu apstrādātājs

Nosaukums: SIA “Biomarkets”

3. Kādus datus mēs uzkrājam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja iegūta Jūsu piekrišana un pastāv kāds no šādiem pamatiem:

  • līguma noslēgšanai vai izpildei;

  • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

4. Juridiskais pamatojums datu uzkrāšanai

Dati tiek uzkrāti ievērojot LR normatīvos aktus un Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679.

Katru reizi, kad Jūs:

  1. vēlaties iegādāties vai iegādājieties kādu preci no Mums

  2. vēlaties saņemt vai saņemat pakalpojumus no Mums,

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kas nepieciešami, lai varētu tikt veikts pirkums vai saņemts pakalpojums.

Šāda Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, jo starp Jums un Mums veidojas līgumiskās attiecības – preču pirkums vai pakalpojumu sniegšana.

5. Datu nodošana trešajām personām

Datu apstrādātājs (SIA Biomarkets) apņemas nenodot uzkrātos datus jebkādām trešajām personām.

6. Datu apstrādes process

Dati tiek uzglabāti atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par grāmatvedības datu uzglabāšanu.

6. Datu subjekta tiesības

Mēs apstrādājam personas datus arī, lai tiktu realizētu patērētāju tiesības, piemēram, lai izskatītu pircēju sūdzības saistībā ar viņu iegādātajā precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem.

Jūs varat celt iebildumus rakstveidā tās fiziski iesniedzot SIA Biomarkets tirdzniecības vietās vai pa pastu kontaktos norādītajā adresē.

7. Video novērošana

Mūsu tirdzniecības vietās tiek veikta videonovērošana.

Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kā arī saistībā ar īpašuma aizsardzību, kas attiecīgi ir mūsu tiesiskais (leģitīmais) mērķis.